REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ

wykorzystaniem platformy sprzedaży: System sprzedaży internetowej B2B

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Platformę prowadzi spółka pod firmą SOUND STATION SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sabały 58, 01-174 Warszawa (dalej: „Sprzedawca”).
  Zakupu Towarów za pośrednictwem Platformy mogą dokonywać tylko zarejestrowani użytkownicy Platformy (dalej:„Kupujący”). Zarejestrować się jako Kupujący mogą jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalności gospodarczą w zakresie sprzedaży rodzajowo podobnych towarów. Nabycie Towarów w ramach Platformy odbywa się wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży przez Kupującego. Nie jest w szczególności możliwe w ramach Platformy dokonywanie na jej podstawie transakcji sprzedaży konsumenckiej. Kupujący dokonując zakupu Towaru (Towarów) w ramach Platformy oświadcza, że nie dokonuje zakupu jako konsument.
  Dokonanie zakupu Towarów w ramach Platformy wymaga każdorazowo akceptacji niniejszego regulaminu.
 2. Klientowi nie będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nie będącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

II. Rejestracja Kupujących w ramach Platformy

 1. Zarejestrowanie się Kupującego w ramach Platformy następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

III. Składanie zamówień w ramach Platformy

 1. Z wykorzystaniem swojego konta utworzonego w ramach Platformy Kupujący może składać zamówienia na Towary.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w systemie B2B.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
 4. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego (termin związania Zamówieniem), przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji - z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 IV. Dostawa i odbiór Towarów

 1. Dostawa następuje na adres placówki klienta wskazany przez Klienta w Zamówieniu. Zamówienia nie mogą być wysyłane bezpośrednio do kienta końcowego. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 2. Zamówiony Produkt dostarczany jest zgodnie z wybraną przez Klienta Formą dostawy. 
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku Zamówień złożonych w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja Zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego. 
 4. Klient ma możliwość wyboru innej Formy dostawy (przewoźnika) niż oferowane na stronie Sklepu. W takim przypadku, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kliencie.
 5. W przypadku sytuacji opisanej powyżej informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany Adres Kontaktowy po złożeniu Zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Sprzedawca dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską, przesyłkę elektroniczną lub odbiór osobisty.Zaleca się, aby Klient, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu.

 

V. Płatność ceny

 1. Cena płatna jest w sposób zdefiniowany w zamówieniu przy wykorzystaniu dostępnych w ramach Platformy opcji płatności ceny.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez publikację zmienionego regulaminu w ramach Platformy.
 2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.